แนะนำ #กาแฟกลางเขา #ทองผาภูมิ

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

ที่ตั้งเลขที่ 103/27 หมู่ 6 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทอผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์  092-5392915  Email : mailkhunped@gmail.com

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม

ความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

จุดแข็ง

1. เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่มีประสบการณ์ จากการปลูกพืชหลากหลาย

2. ผู้นำกลุ่มมีความคิดก้าวหน้า

3. มีตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายหลากหลาย

4.ศูนย์เรียนรู้กาแฟแปลงใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงคั่ว ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ เส้นทาง ทองผาภูมิ-สังขละบุรี มีการติดป้ายคัทเอ้าท์ที่มองเห็นในระยะไกล การค้นหาที่ตั้งและการเดินทางสะดวกมาก

โอกาส

1. มีโควตารับซื้อที่แน่นอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ Big C Mini

2. ได้รับโอกาส ตอบรับการกระจายสินค้าจาก พันธมิตรทางการค้า เช่น ไร่ทองธนา  บ้านเนินหินดาด พิซซ่าเตาดิน บ้านสวนรื่นรม วิวราฟ ฯลฯ

3. กระแสการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และได้รับการส่งเสริมให้เป็น กาแฟแปลงใหญ่ ของอำเภอทองผาภูมิ อีกด้วย

4. มีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจฯ ในด้านองค์ความรู้และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

4.3 เครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

4.4 โครงการ OPOAI C โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME EARLY : STAGE ALL STAR ปะจำปี 2564

5.  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องคั่วกาแฟ ขนาด 25 กิโลกรัม เครื่องสีกาแฟ ชนิดเปียก ชนิดแห้งและเครื่องซิลถุง จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

6. ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอทองผาภูมิ เป็น อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโรลอัพ สติ๊กเกอร์ ถุงบรรจุกาแฟ

7.  ได้รับการสนับสนุน ปุ๋ยอินทรี สารโดโลไมต์ และน้ำหมักชีวภาพ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

8. ได้รับการสนับสนุน เครื่องสีเปียก เครื่องสีแห้ง โรงตากกาแฟ เครื่องวัดความชื้น ฮีตเตอร์ พัดลมระบายความชื้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อได้เปรียบ

1. สตอรี่ เป็นกาแฟของท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ (GI) ซึ่งมีดิน ฟ้า อากาศ ดินน้ำ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้กาแฟมีรสชาติ เข้ม และหวานติดลิ้น

2. มีสมาชิกวิสาหกิจ ถึง  109 ราย

3. มีฝ่ายบริหารที่กระตือรือร้น เสียสละ เข้มแข้ง เอาการเอางาน

4.ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

5.สมาชิกให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมที่วิสาหกิจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ