ผลิตภัณฑ์ของเรา

สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

Klang Khao Coffee

กาแฟคั่ว Roasted fine Robusta Coffee กาแฟโรบัสต้า สั่งคั่วได้ รสชาติเฉพาะตัว กาแฟกลางเขา กาแฟทองผาภูมิ

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ดสั่งซื้อ

กาแฟทองผาภูมิ

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 10 ซองดริป กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 5 ซองดริป กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 10 กรัม กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

สารกาแฟ โรบัสต้า Fine Robusta coffee beans กาแฟกลางเขา กาแฟทองผาภูมิ

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

ทำไมต้องกาแฟทองผาภูมิ ?

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม

กาแฟทองผาภูมิ

ความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

ผลงานที่สถาบันเกษตรกร/คณะของเกษตรกร ได้รับรางวัลยกย่อง

ปี 2564 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ใบประกาศเหรียญทองแดง ประเภทกาแฟคุณภาพระดับดีมาก กาแฟโรบัสต้า การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564

หน่วยงานที่มอบรางวัล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

กาแฟทองผาภูมิ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ การประกวดเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ(CoO) จังหวัดกาญจนบุรี

กาแฟทองผาภูมิ กาแฟทองผาภูมิ กาแฟทองผาภูมิ

พื้นที่โฆษณา

ที่บดกาแฟ

 

ที่บดกาแฟ

ที่บดกาแฟ

 

ที่บดกาแฟ

กาดริปกาแฟ

 

กาดริปกาแฟ

ชุดดริปกาแฟ

 

ชุดดริปกาแฟ

เครื่องชั่งกาแฟ

 

เครื่องชั่งกาแฟ