สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 4

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 4/2022-2023 (ตุลาคม 2565)

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 4/2022-2023 (ตุลาคม 2565)
สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียน และ โรทาแรคเทอร์ ทุกท่าน
เราได้ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4 ของปีโรตารีนี้เดือนตุลาคมเป็น “เดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่มูลนิธิโรตารีเน้นให้ความสําคัญในการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์หลาย
สโมสรทําโครงการเกี่ยวกับการสอนอาชีพให้ชุมชน เพื่อให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพในสถานการณ์
ที่สภาวะทางเศรษฐกิจยังผันแปรอยู่
ทั้งนี้ วันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันโปลิโอโลก และ วันแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารีภาค
ขอให้สโมสรเชิญชวนสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยสวมเสื้อโปลิโอ
ที่ได้ซื้อจากภาค เพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และขอให้สมาชิกสโมสรลงทะเบียนและ
ปักหมุดในเว็ปไซต์ Endpolio.org
นอกจากนี้ ภาคโรตารีในประเทศไทยทั้งสี่ภาค จะร่วมมือกันในโครงการความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลก โดยจะ
เริ่มจากโครงการรณรงค์“Safe Roads Save Lives – ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ซึ่งจะมีภาคี
เครือข่ายเป็นหุ้นส่วนโครงการ เช่น สสส, WHO เป็นต้น คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการในเดือน
พฤศจิกายนนี้และทั้งสี่ภาคโรตารีจะได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และแผนงานโครงการต่อไป
จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ละออ จินดา
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566

สารจากประธานโรตารี_ตุลาคม พ.ศ.2565

Message Presidents Message _ Oct 2022

2022-23 President Jennifer Jones

In August, I was proud to visit Pakistan and highlight Rotary’s top goal, eradicating polio. It was also a tremendous opportunity to spotlight female health workers who are playing a critical role in protecting children from this vaccine-preventable disease.

This month, as we celebrate World Polio Day, we are shining a spotlight on our more than 30-year effort to lead the first global polio eradication campaign and our success in forming partnerships capable of completing this massive goal. We all know that this is one of the most ambitious global health initiatives in history and that we’ve reduced polio cases by more than 99.9 percent worldwide.

Pakistan is one of only two countries in the world where wild poliovirus remains endemic. (The other is neighboring Afghanistan.) I was able to witness and take part in vaccination campaigns in Pakistan, and soon after I left, a monumental nationwide immunization campaign took place, focused on 43 million children under the age of 5. I saw the incredible work of Rotary members on the ground. More than 60 percent of vaccinators in Pakistan are women, and they are doing a remarkable job building trust and convincing mothers to vaccinate their children.

Seeing it all firsthand, I know that the will exists across the Rotary world to end polio, and I’m confident that we have the strategy. The Pakistani media has been very supportive of our efforts as well, and this is making a difference. This month, a new global pledging moment at the World Health Summit in Berlin promises to pull together more resources to fund these time-sensitive eradication efforts. Now it is up to us to do our part and raise $50 million this year to earn the full 2-to-1 match from the Bill & Melinda Gates Foundation. 

There’s great cause for optimism on the polio front — but also some staggering new events that have further raised the stakes. Over the past few months, new polio outbreaks have occurred in Israel, the United Kingdom and, most recently, in the New York City area. These stories are frightening, but in every case, the response is clear — vaccines work, and if polio is spreading, we need to make sure the most at-risk people have kept their vaccinations up to date.

Most importantly, we need to eradicate this virus now. If polio exists anywhere, it can spread everywhere. What I saw in Pakistan convinced me that we can and must finish the job, but it will only happen if we remain committed to a strategy that’s working and back it with all necessary resources. 

Through our commitment, generosity, and sheer determination, we will #EndPolio.

สารประธานมูลนิธิโรตารี_ตุลาคม พ.ศ.2565

Message Foundation Trustee Chair_ Oct 2022

2022-23 Trustee Chair Ian H.S. Riseley

Who are your Rotary heroes? One of mine was Clem Renouf, 1978-79 RI president. I related to Sir Clem, who died in 2020, in many ways. We shared the same profession and Australian nationality and a passion for polio eradication. It was Clem’s leadership that first put us on track to embrace the cause, mobilizing what is today a global partnership that has led us to the cusp of eradicating a human disease for only the second time in history.

What Rotary and its partners have achieved is nothing short of remarkable. We have helped reduce polio cases by 99.9 percent worldwide, immunizing more than 2 billion children across 122 countries. Last year alone, more than 370 million children were vaccinated across 30 countries, using more than 1 billion doses of oral polio vaccine. As a result, we are seeing near historic lows in the number of cases. In August 2020, the World Health Organization African region was certified free of wild poliovirus, an incredible achievement for Rotary members and a huge step on the road to eradication.

But remember that as long as polio exists anywhere, it is a threat to people everywhere, especially to young children. You may have heard about importations of the disease to Malawi and Mozambique, detection of poliovirus in sewage in the UK, and a recent case in the U.S.

To stay agile, Rotary and its partners are deploying a new polio vaccine, novel oral polio vaccine type 2 (nOPV2), to fight outbreaks of circulating vaccine-derived poliovirus, also known as variant poliovirus, which continues to threaten children in Africa, as well as several countries in Asia and the Middle East, including Afghanistan and Pakistan.

Rotary is as active as ever. We are calling on every member to take action and be part of this historic fight. Take the fight to your clubs and communities on World Polio Day, 24 October. Keep raising awareness of the importance of polio eradication and Rotary’s critical role in that effort by holding events and fundraisers. Don’t forget that contributions toward the goal of $50 million per year for polio eradication will be matched 2-to-1 by our generous partner, the Bill & Melinda Gates Foundation.

Like Sir Clem, we can all be Rotary heroes, each playing a part in our organization’s great legacy. Through giving, raising awareness and funds, and providing hands-on service, each of us brings Rotary a step closer to fulfilling our promise to the children of the world by eradicating polio for good. 

ภาระกิจผู้ว่าการภาค

วันที่ 7 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย พื้นที่ 12 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ว่าการภาค 3330 ท่านละออ จินดา และท่านสุภาพบุรุษจินดา ได้มาเยี่ยมเยียนสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีสมุทรสาคร พื้นที่ 18 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ จินดา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาโรตารีไทย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินอำเภอกระทุ่มแบน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว และร่วมกิจกรรม ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว พื้นที่ 18 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 13 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน พื้นที่ 18 อย่างเป็นทางการ พบนายกและกรรมการบริหารสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน เยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการ สโมสรที่ 25

Welcome to the Rotary Club of Suratthani ,Sept 26th 2022
ผวภ.ละออ จินดา ภาค 3330 โรตารีสากล และสุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ

27 กันยายน 2565
ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านนาสาร และร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านนาสาร ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านนาสาร พื้นที่ 14 อย่างเป็นทางการ

28 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีศรีตาปี และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดย้อม จากใจศรีตาปี ณ โรงเรียนวัดประสิทธาราม ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีศรีตาปี พื้นที่ 14 อย่างเป็นทางการ

ลิงค์สมัคร workshop จ.พังงา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xnYP5J4_peAS-QCddK9v_wUCPgjRH3cwfvBvOnwMDOuyjw/viewform

ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค3330

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา15.00น นางณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค3330เข้าร่วมประชุมกับอินเทอร์แรคท์มุ่งหวัง จากโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อุปถัมภ์โดยสโมสรพัทลุง

วันที่ 27กันยายน 2565 นายกณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330 เข้าร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทพมงคลรังษี สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ปีโรตารี 2565-2566 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 4 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีหัวหิน

สโมสรโรตารีหัวหิน มอบเครื่องกรองน้ำ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

8 ก.ย. 65 นางพัทธมน พันธุ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีหัวหินและคณะ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จำนวน 2 เครื่อง ตามโครงการปรับปรุงน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ

โดยมี นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

https://www.facebook.com/100063517334960/posts/518740060253234/

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดย นย.เชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 นำสมาชิกสโมสรฯ เพื่อนสมาชิกต่างสโมสร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนบ้านท่ามะริด อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา และ รทร.ปรีชา กฤตยาเวทย์ สนับสนุนน้ำดื่ม 200 โหล ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0yDNYrh4UjsVBzhx8Xy3UBk5vpyRYgD7prQvx7zdJHApT2dRygPypD7FH6eMojvHYl&id=100063511216142

https://vt.tiktok.com/ZSRaqHuPM/

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดยนย.วิทธวัช ทองสุข ร่วมสนับสนุนเสื้อกีฬาจำนวน100ตัว ให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการกีฬาสีภายใน โรงเรียนของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอบคุณอน.สุพล สร.หลักห้า-ดำเนิน ที่ร่วมสนับสนุนเสื้อกีฬาด้วย

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

สโมสรโรตารีสมุทรสงครามมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้พิการที่ตำบลบางคนทีและตำบลบางช้าง

https://www.facebook.com/107420101058006/posts/pfbid02WVF9bk1fPczwj7VnEKNiDnKiBVQHU9nsvqgTBXKF9ZPchCWiZ1F3hqiarbXn7kmxl/

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิก ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลให้กับวัดโคกเมือง และ ป่าชายเลน ธ.กุ้งก้ามกราม โดยได้ตตรวจสอบความสว่างเรียบร้อย ทุกดวง

สโมสรโรตารีหัวหิน

วันที่ 14 กันยายน 2565 สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนหัวหิน ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีหัวหิน ได้จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปีโรตารี 2565-2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหัวหิน

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

สำรวจความต้องการของชุมชนสโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.อรทัย ชัยบุรี และสมาชิก ออกสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กับส่วนราชการ สหกรณ์การเกษตร สิงหนคร และเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อทำโครงการต่อไป วันที่ 6 กันยายน 2565

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา นย.ศุภกร​ นิธิ​พัฒ​ธาดา​ และสมาชิกสโมสร​ ร่วมกิจกรรม วันเก็บขยะชายหาด​สากล​ ร่วมกับ​หลายหน่วยงาน​ในจังหวัดสงขลา​ วันศุกร์ที่16กันยายน​ 2565​ ณ​ ลานวัฒน​ธรรม​เทศบาลนคร​สงขลา​ อ.เมือง​ จ.สงขลา​

สโมสรโรตารีอันดามัน

สโมสรโรตารีอันดามัน จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 200 ตัว สู่ท้องทะเลอันดามัน เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงขอบคุณ และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2565-2566 สโมสรโรตารีอันดามัน ภาค3330 บริเวณหาดในหาน ตำบลราไวย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สโมสรโรตารีอันดามัน

สโมสรโรตารีอันดามัน มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 12 เครื่อง แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ตรวจวัดค่าความดันสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยตามบ้านเรือนในขณะที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชน

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ได้ส่งมอบรถเข็นวิลแชร์และข้าวสาร บ้านละจำนวน 10 กิโลกรัม ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านของผู้พิการในเขตตำบลบางช้าง และเขตตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยรถเข็นวิลแชร์ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนประกอบวิทยา ในโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าการภาค ละออ จินดา สุภาพบุรุษ จุฬานันท์ จินดา และ ท่าน ผชภ.ดำรง ศิรโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 18 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนประกอบวิทยา

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมส่งมอบชุดลูกเสือ เนตรนารีให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการสนับสนุนการจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งสโมสรฯ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม ,เหล่ากาชาดจังหวัดฯ , สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ จำนวนนักเรียนที่มารับ จำนวน 293 คน จากสถานศึกษาจำนวน 25 โรงเรียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2565-2566 เยี่ยมสโมสรโรตารีสมุทรสงครามอย่างเป็นทางการ ร่วมประชุมปกติประจำสัปดาห์  และร่วมงานสังสรรค์วันครอบครัว ครั้งที่ 1  ณ ร้านไสวอาหารทะเล

สโมสรโรตารีศรีตาปี

วันที่ 11 กันยายน 2565 ประธานคณะกรรมการเยาวชนเเลกเปลี่ยนภาค Chair, Rotary Youth Exchange Committee
ปีโรตารี 2022 – 2023 อผภ.มานิต วงษ์สุรีรัตน์ (ตรัง) ให้เกียรติมาเยี่ยมนักเรียนแลกเปลี่ยนและสโมสรโรตารีศรีตาปี
ขอขอบคุณ YEO รทร.สวนีย์ พัชราพงศ์ ที่ดูแลye และกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีศรีตาปี มาโดยตลอด

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. ผวภ.ละออ จินดา นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี อผภ.พล.ท. คณิต แอนน์ ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา อดีต รมช. สาธารณสุข มานิต นพอมรบดีให้เกียรติร่วมงาน สโมสรโรตารีราชบุรี ในพิธีเปิดงานมนัสการปิดทอง พระพุทธฉาย ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2565 ณ. ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี มี สมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรี และสโมสรโรตารีในพื้นที่ 19 และ 20 เข้าร่วมงาน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานในพิธี เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของสโมสรราชบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ โดยนายกนนท์วัชร์ มีแสง ร่วมงาน สถาปนาโรงเรียนวัดวรจันทร์ ครบรอบ 100 ปี โดยได้ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 35 แพ็ค ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ เมื่อวันที่ 19 กย 65 ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา และสตูล

“ติดดาวความดี” ในรายการทีวีช่อง 7 สี ให้แก่สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา และสตูล ร่วมมือทำโครงการ Global Grant มอบเครื่องกระตุกหัวใจ มูลค่า 3,060,000 บาท หรือ 90,000 US$ มอบให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง ในจังหวัดสงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 1-6 ครั้งที่ 1 นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิกรวม 8 ท่าน ได้นำสมาชิกใหม่และสมาชิกผู้ม่งหวังได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆมากมาย เพื่อนำไปปฏิบัติให้ทันสมัยตลอดเวลา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02keBXN22k25r1qhQq46UvgnD882J62dyhsS78pmhGZEGxxrmL5Nzaorhdk4wf7LpTl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสร​โรตารี​สงขลา

สโมสร​โรตารี​สงขลา นำโดย​ นย.ศุภกร​ นิธิ​พัฒ​ธ​า​ดา​ ผชภ.จารุ​วรรณ​ เหา​ตะ​วาณิช​ และสมาชิกสโมสร​ เข้าร่วม​การ​ประ​ช​ุมระหว่าง​เมือง​ครั้งที่1​ และ​ Public​ Image​ Workshop วันที่​ 23-24​ กันยาย น​2565​ ณ​ โรงแรม​บุรีศรีภู​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา สโมสร​โรตารี​นครหาดใหญ่​ เจ้าภาพ

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์นำโดยนายกนนท์วัชร์มีแสง พร้อมด้วย ผชภ.พิมญาดา แจ่มอรุณ และ YE รวมทั้งสมาชิกของสโมสร ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และมอบของใช้จำเป็นให้แก่ ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราบ้านหัวโพธิ์ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 กย 65

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทพมงคลรังษี สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ปีโรตารี 2565-2566 วันที่ 27กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่น โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติจาก

  • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล พื้นที่ 27 อน.อนันต์ นัยสิริสิงห์
  • ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330 โรตารีสากล อน.ณัฐริณี สินทรัพย์
  • ผู้ก่อตั้งสโมสร อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ อน.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ดร.สมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล
  • รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รองจิตติมา บุญรอด
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาจารย์เทิดศักดิ์ เป็ดทอง และ อาจารย์ทาริกา โชคดี อาจารย์กันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก
  • อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อ.เสาวลักษ์ เมฆแดง
  • นายกร่วมรุ่น 118 และมวลมิตรโรแทเรียน
    ได้มาร่วมงานสถาปนานี้ด้วย

https://www.facebook.com/media/set?vanity=ManeekanOfficial&set=a.1550497925387554

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

ันที่24กันยายน สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.อรทัย ชัยบุรี และสมาชิกเข้าร่วมประชุม Intercity หรือการประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-6 จำนวน 10 ท่าน ได้รับรางวัลสโมสรที่มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากที่สุด และนย.อรทัยชัยบุรี ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี จำนวน 1,000 US$ อีกด้วย

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดยนายกสโมสชาลี ทองไฝ นำสมาชิกเข้าร่วมประชุม Intercity วันที่ 24 กันยายน 2565 ณโรงแรมบุรีศรีภูเวลา 08.30 ถึง 17.00
สมาชิกเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวน 6 ท่านมาร่วมประชุมเพียง 5 ท่าน
ทางสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ได้นำเสื้อวิ่ง People of Action สีเขียวมาจำหน่าย เพื่อ หารายได้เข้าโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เป็น ปีที่ 5 เมื่อ ปี 2563 หลังจากทำโครงการต่างๆเรียบร้อยได้มอบเงิน 32,000 เข้ากองทุนมอบให้ อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา
ครั้งนี้ปีโรตารี 2565-2566 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกสโมสรได้ช่วยสั่งซื้อสโมสรละ ไม่ น้อยกว่า 10 ตัว ๆละ 200 บาทสมัครวิ่ง 300 บาททางสโมสรได้นำสมาชิกเข้าจำหน่ายทุกเสาร์อาทิตย์ที่ห้างเซ็นทรัล festival หาดใหญ่ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์สปอร์ต
ด้วยไมตรีจิตจากสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากประธานโรตารีสากล Chekhar Methta แก่สโมสร และสมาชิกที่ ได้ทำหน้าที่ ที่สำคัญ ต่อสโมสรเป็นอย่างดี รวม 5 ท่าน นำโดยนายกเพ็ญศิริ โชโต P.Pensiri Choto Rotary Club of Kohong RI 3330 2021-2022 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ประธานโรตารีสากล

Shekhar Mehta Rotary International Serve to change lives

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036mXmLWbEZJDKNSj4q7WqE3GzZL2Q43xzBq1x9YnDJyP4TBsjMsuh2KgPKURovgBrl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

🎉ฮูวเล่ ฮูวเล่
มาเปิดหลาด ช่วยเล
ออกบูธจำหน่ายสินค้า
ในงาน

🪸🐳 หลาด รักษ์ เล 🐳🪸

วันที่ 28-30 ตุลาคม 65
ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต
อาคารฟลอเรสต้า ชั้น 1

🐙 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ฟื้นฟูแนวปะการัง แหล่องท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต กับ
สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ในโครงการ Save Underwater World

🐙 ประชาสัมพันธ์ธุรกิจพร้อมโปรโมชั่นสพิเศษ
ผ่าน E-Book ที่รวบรวมร้านค้า กว่า 100 ร้านค้า
แชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ถึงกลุ่มลูกค้า

สนใจติดต่อ
คุณยอร่า : 091-5646695
คุณแหม่ม : 063-1565456

https://forms.gle/KUmGUu2ZAsVAuLMi7

สโมสรโรตารีพังงา

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีพังงาร่วมกับสำนักงานกรมประมงจังหวัดพังงา (วันประมงแห่งชาติ) ปล่อยสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ที่บริเวณ ริมคลองจูด หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดผลประโยชน์ อย่างยั่งยืนสืบไป 

สโมสรโรตารีพังงา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีพังงาได้ถวายข้าวสารจำนวน 2 กระสอบให้ศาลเจ้าเซ่งกี่ต๋าน จังหวัดพังงา เพื่อหุงให้ประชาชนรับประทานเนื่องในเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2565 

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีพังงา ได้ออกซุ้มอาหารเจ “อิ่มบุญ 9 บาท” ที่ตลาดกราภูงา โดยได้แจกขนมโจโจ้ ขนมหัวมัน และน้ำส้มนั้นให้ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อร่วมทำบุญ สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

สโมสรโรตารีบ้านนาสาร

สโมสรโรตารีบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โดยนายกสิทธิโชค มณีฉาย ,นยก.ไพสิทธิ์ เหมือนแก้ว และผชภ.เพ็ญศรี สิงหภูมิ พื้นที 14 ได้จัดประชุมสมาชิกและร่วมต้อนรับ ผวภ.ละออ จินดา ภาค 3330โรตารีสากล ปี 2565-2566 และ ท่านสุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา ในช่วงเช้า วันอังคารที่ 27กันยายน 2565 หลังจากการประชุมหารือประธาน 5ฝ่าย และให้คำแนะนำสมาชิกแล้ว ได้ทำพิธีติดเข็มให้ รทร.รัตนภรณ์ เ1รื่มก่อสกุล สมาชิกใหม่ เรียบร้อยแล้ว
ในช่วงบ่าย 14:00–15:30น.ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการทุนสนับสนุนโลก GG .หมายเลข2123900 เป็นโครงการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 14 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาทเพื่อ รพ.บ้านนาสาร โดย สร.บ้านนาสาร ภาค 3330 ร่วมกับ สร.สีลม ภาค 3350 และ สร.โตโยนากะ ภาค 2660 ประเทศญี่ปุน ในพิธีมอบมีท่านนายอำเภอบ้านนาสาร ,นพ.พิชิต สุขสบายผอ.รพ.บ้านนาสารและทีมแพทย์และพยาบาล,ภาคีชุมชนเพื่อสาธารณสุขเข้าร่วมพิธี ต่างร่วมแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ผวภ.ละออ จินดา ภาค3300โรตารีสากล และท่านสุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดามาเป็นประธานฝ่ายองค์กรโรตารี

https://m.rotary3330.org/newsclub/8616

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล สุภาพบุรุษ รทร.จุฬานันท์ จินดา และ อน.เพ็ญศรี สิงหภูมิ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคฯ พื้นที่ 14 เยี่ยมสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการ

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 26/09/65 ทำพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เป็นที่เรียบร้อย

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

งาน Welcome &Thank you Party
-มอบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์แก่สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี
-มอบของที่ระลึกแก่นายกผ่านพ้น
-ประดับเข็มให้แก่ผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีสากล ปี2564-2565
1000 USD
2,000 USD
-ประดับเข็ม สมาชิกใหม่
-สมาชิกสโมสรฯบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีสากล ปี2565-2566

สโมสรโรตารีกระบี่

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.  สโมสรโรตารีกระบี่โดยการนำของ นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน นายกสโมสรโรตารีกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม “ทางม้าลาย วินัย ปลอดภัยดี” ที่รณรงค์ความปลอดภัยในการข้ามถนนทางม้าลาย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกระบี่ ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงาน โดยเริ่มพิธีเปิดโครงการบริเวณด้านหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกระบี่ และห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาร่วมงาน ดังนี้ 

1. ปภ.จ.กระบี่(ผู้จัดกิจกรรม) 

2. โรงเรียนเทศบาล 3 เมืองกระบี่ 

3. เทศบาลเมืองกระบี่ 

4. สำนักงานขนส่งจ.กระบี่ 

5. คปภ.จ.กระบี่ 

6. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ.กระบี่ 

7. ตำรวจภูธร จ.กระบี่ 

8. แขวงทางหลวงกระบี่ 

9. สโมสรโรตารีกระบี่ 

10. สำนักงานจังหวัดกระบี่

11. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี

ประธานเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง) กิจกรรมรณรงค์ให้เด็กนักเรียนรู้จักการข้ามถนนทางม้าลายอย่างถูกต้อง ในการนี้สโมสรโรตารีกระบี่ได้มอบหมวกกันน๊อคสำหรับเด็ก จำนวน 10 ใบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อเป็นสัญญลักษณ์เชิงกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหันมาให้ความสำคัญกับหมวกกันน๊อคให้มากขึ้น กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณเวลา 11.00น. สร้างความประทับใจและได้รับคำขอบคุณจาก จังหวัดกระบี่ และปภ.จ.กระบี่ และภาคีเครือข่ายผู้มาร่วมงาน เป็นอย่างมาก 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921182543717

https://opt-news.com/news-highlight/29268

https://www.facebook.com/rotarykrabi2533

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมสมาชิก ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อเยาวชนในชุมชนกระบี่ 2 กิจกรรมดังนี้ค่ะ
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
เชิญอาจารย์ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม มาอบรมโครงการอาชีพ “อาสาพาเที่ยว จังหวัดกระบี่”
ให้กับเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และนักเรียนสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 23 คน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานอาชีพมัคคุเทศน์ เป็นปีที่ 2 และเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยประชุมผ่านซูม
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.
นำนักเรียนที่ผ่านการอบรมทฤษฎีแล้ว ออกไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ พาไปท่าปอมคลองสองน้ำ>ลานปูดำ>กำแพงศิลปะ
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนดังนี้
-บริษัทศรีสวัสดิ์ทราเวลแอนด์ทัวร์
-ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลและอาจารย์ที่ปรึกษา
-วิทยากร อจ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์​

วันศุกร์ที่ 30​ ก.ย.65​ พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์​-โรทาแรคท์​ ปี 2565-2566 ในอุปถัมภ์​ของ สร.พระปฐมเจดีย์ทั้ง 6​ สโมสร

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ
สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศีกษานครปฐม
สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทศบาล4.
สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนนักบุญเปรโต
สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนวัดลำเหย
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์​ นำโดย​ท่าน นายกเครือฟ้า นาเครือ และ รทร.ศิโรรัตน์​ อึ้งเจริญ​ ปธ.กิจกรรมเยาวชน​  
อน.กฤศ​ รุ่งเหมรัตน์​ ประธานโรทาแรคท์ภาค 3330  นย.ณัฐรินีย์​ สินทรัพย์​ ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330  อผภ.ไพกิจ​ ฮุนพงษ์สิมานนท์​ ให้เกียรติเป็นวิทยากร​ โดยมี​ ผชภ.ธีรศักดิ์​ สุนทรอภิชาติ​ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค​พื้นที่​ 25 และ​ อผภ.จุฑาทิพย์​ ธรรมศิริพงษ์​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

https://m.rotary3330.org/news1/661

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

มอบรถวีลแชร์..กิจกรรมดีๆจาก สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ที่ทำต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีที่7ครับ

https://vt.tiktok.com/ZSR4CLRCG/

สโมสร​โรตารี​สงขลา

สโมสร​โรตารี​สงขลา นย.ศุภกร​ นิธิ​พัฒ​นธาดา​ อน.สุพัตรา​ ยอมเจริญ​ ประธาน​บริการสโมสร​ จัดงานวันครอบครัว​โรตารี​ 5​ ตุลาคม​ 2565 ณ​ โรงแรม​กรีนเวิล์ด​พาเลส​ สงขลา​ สมาขิกสโมสรและโรตารี​แอนน์​เข้าร่วมงานกันพร้อมหน้า

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น. สโมสรโรตารีราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม เพื่ออบรมเยาวชน ผู้นำ (RYLA)ให้สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ในพื้นที่ 19 ภาค 3330 ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี สโมสรโรตารีราชบุรีและสโมสรโรตารีแก่นจันทน์

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
สโมสรโรตารีราชบุรี สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี และสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคโปลิโอเนื่องในวันโปลิโอสากลโลกประจำปี 2565 มี ผวภ.ละออ จินดา สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา ให้เกียรติเข้าร่วมรณรงค์ ณ. สำนักงานสโมสรโรตารีราชบุรี ศาลาประชาคม จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม2565 เวลา 13:00น. สโมสรโรตารีราชบุรี จัดโครงการ ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ ด้วยการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่กับนักศึกษารักษาดินแดน(รด) ที่วัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​

วันที่​ 8 ตุลาคม​ 2565​ เวลา 18.00 น. งานแสดงความยินดี​แก่ นยก.ดร.วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี​ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง​ และสังสรรค์วันครอบครัว​ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ ณ​ ห้องประชุมโรงแรม​ ณ​ เวลา​ อ.เมือง​ จ.ราชบุรี​ นายรณภพ​ เหลืองไพโรจน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี​ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ​ นยก.ดร.วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี​ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ มายาวนานกว่า​ 17​ ปี​ ปัจจุบันอายุ 90 ปี​ และยังดำรงตำแหน่งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี​ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์​ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง​ เมื่อวันที่​ 7 กันยายน​ 2565​ ที่ผ่านมา​
ในวันนี้​ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ ภายใต้การนำของ​ นายก​ ทัตชญา​ ศิริวงษ์​ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ ปี 2565-2566​ ได้ร่วมกับสมาชิก​ มวลมิตรโรแทเรียน และสมาชิกต่างสโมสร ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกก่อตั้ง​ ดร.วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี​ พร้อมจัดงานพบปะสังสรรค์​ วันครอบครัว​ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ โดยมีผู้ว่าการภาค​ ละออ​ จินดา​ ผู้ว่าการภาค​ 3330​ โรตารีสากล​ กล่าวชื่นชม​ แสดงความยินดี​ และกล่าวเปิดงาน​ ในโอกาสนี้​ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์​ ศิลาเดช​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง​ ได้ขึ้นกล่าวชื่นชม​ แสดงความยินดีกับ​ นายกก่อตั้ง​ ดร.วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี​

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

@ 22 กันยายน 2565
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นายกปารดา เจียมวิจิตร, นายกรับเลือกพรรณี ตันติวุฒิกุล, อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ อุปนายก, อดีตนายก และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมทำโครงการเพื่อสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยการให้ความรู้ให้คำแนะนำแก่คุณแม่ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด พร้อมทั้งได้นำของขวัญมอบให้แก่คุณแม่รวมมูลค่าโครงการ 5,000 บาท ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 24 กันยายน 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยการนำของ นายกปารดา เจียมวิจิตร, นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการรับเลือกวิรัญ มหาธนานุสรณ์ , อดีตนายก โรแทเรียนและโรตารีแอนน์ ร่วมกับ สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน, สโมสรโรตารีสมุทรสาคร,สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสโมสรพื้นที่ 18 และสโมสรโรตารีพื้นที่ใกล้เคียง จัดทำโครงการ “โรตารีมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 6 ” ในพื้นที่ตำบลบ้านแพ้วและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผชภ.ดำรง ศิรโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 18 ในการนี้ นางสาวณตฤณ สุริวงศ์ นายก อบต.บ้านแพ้ว และคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่, สมาชิก อบต.บ้านแพ้ว และ อสม. ก็ได้ช่วยกันเป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดลานเอนกประสงค์ของ อบต.บ้านแพ้ว เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ อีกทั้งยังมี สโมสรอินเตอร์แร็ควิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ชุมชนโรตารีรักบ้านแพ้ว และเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมทำโครงการในครั้งนี้ด้วย

สโมสรโรตารีศรีตาปี

ประชุมประจำเดือน วันที่ 7 กันยายน 2565 วาระ งานครบรอบ 30 ปี เดินแบบแฟชั่นผ้าไทย ศรีตาปีภูษาสืบสานศิลป์
ถิ่นคนดี ดำรงไว้ในแผ่นดิน สโมสรโรตารีศรีตาปี งานจะจัดขึ้นวันที่ 14 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ท่าน อน.วัลยา ยอดดนตรี
เป็นประธานจัดงาน และในการประชุมครั้งนี้ต้อนรับน้อง ye ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีศรีตาปี

สโมสรโรตารีศรีตาปีและ สโมสรโรตารีเพชรตาปี

28  กันยายน  2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์  จินดา  เยี่ยมสโมสรโรตารีศรีตาปีและ สโมสรโรตารีเพชรตาปี และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดย้อม จากใจศรีตาปี ณ โรงเรียนวัดประสิทธาราม ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีศรีตาปี และสโมสรโรตารีเพชรตาปี พื้นที่ 14 อย่างเป็นทางการ
พบนายกและกรรมการบริหารสโมสรโรตารีศรีตาปี และสโมสรโรตารีเพชรตาปี

สโมสรโรตารีศรีตาปี

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

สมาชิกท่านอดีตนายกและมวลมิตรโรแทเรียน ที่ร่วมเป็นตัวแทนของสโมสรโรตารีศรีตาปี ต้อนรับท่าน  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ดู ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธารามในโครงการ U2t for BCG จากใจผ้ามัดย้อม ผลงานของนักเรียน โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม ซึ่งเป็นโครงการของสโมสรโรตารีศรีตาปี ทำร่วมกับโรงเรียนและชุมชน บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สโมสรโรตารีศรีตาปี

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

สโมสรโรตารีศรีตาปี เป็นองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน และเด็กในจว.สุราษฎร์ธานีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งสโมสรฯ อยู่ในภาค 3330 ของโรตารีสากล มีสมาชิกจำนวน   48  ท่าน เป็นสโมสรที่มีสุภาพสตรีล้วน ซึ่งทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์มากมายที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนและเด็กของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา และในปีนี้สโมสรฯนำโดย นายก รัฐติพร ผ่องสวัสดิ์ ได้สานงานซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก อดีตนายกสายสุนีย์ ประทุมทอง  ในเรื่องของงานโครงการ ปลูกป่าและผ้ามัดย้อมจากใจ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ผ้ามัดย้อมจากใจ..โรตารีศรีตาปี

ส่งเสริมการศึกษาเด็กในชุมชน..ห้องเรียนริมคลองและครูอาสา โรงเรียนวัดประสิทธาราม ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบ ของวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง ดูแลรักษา..สร้างคุณค่าในบ้านเกิดของตนเอง ด้วยผ้ามัดย้อมจากใจ ซึ่งเป็นผ้าที่มัดจาก สีธรรมชาติของลูกจากริมคลอง เกิด ลวดลายตามจินตนาการของเด็กนักเรียนและครูอาสา ให้ความสวยงามและคุณค่าจากใจ สู่สายตาของทุกท่าน ได้ชื่นชมผลงานของลูกหลานแห่งคลองร้อยสาย..ร้อยใจโดยการสวมใส่และออกแบบโดยสมาชิกแต่ละท่านของสโมสรโรตารีศรีตาปีร่วมกัน..สร้างแรงบันดาลใจ..พัฒนาก้าวไกลสู่สากล

ข่าวโรทาแรคท์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 4 ปี 2022-2023

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น. สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดยนายกสโมสรอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรเข้าร่วมอบรม PUBLIC IMAJE TEAM WORKSHOP เรื่องการใช้งาน Rotary Brand center และ Rotary Showcase ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันศุกร์ 23 กันยายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดย นย.เอกชัย ฟักหอม นายกสโมสร รทท.ธมนวรรณ พันแตง เหรัญญิกสโมสร เข้าร่วมพูดคุยกับ นายปรีชา คชวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากกองช่าง อบต.ไผ่ขวาง ในการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องเล่นที่จัดทำภายใต้โครงการ “สนามสนุก” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย นย.เอกชัย ฟักหอม นายกสโมสร เข้าร่วมการประชุมสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ครั้งที่ 4 และได้มีโอกาสรับฟังคำบรรยายจาก อ.สุชาติ รูปอ้อน CEO MEMERGE CORPORATION ในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัลครบวงจร ณ ร้านอาหาร บ้านตอไม้ ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดย นายกสโมสร และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายกสโมสรโรตารี และ นายกสโมสรโรทาแรคท์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมของภาค 3330 รวมถึงชี้แจงการกิจกรรมเนื่องในวันโปลิโอโลก จากท่าน ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2565-2566 ผ่านระบบ ZOOM

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

วันที่ 12 ตค.2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี จัดทำโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” เนื่องในเดือนสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตค.2559)
โดยวันนี้ นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี และสมาชิก ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบริจาคโลหิต โดยมีเยาวชนและนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันบริจาคบริจาคให้กับสภากาชาดไทย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี และวัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

บทความ ที่ช่วยลดความขัดแย้งในสโมสร….

อน.นิตยา จันทร์อินทร์

ชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง …

วาง “อคติ” และ “ความยึดติด” ของตนลงเสีย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้งคำดี คำร้าย

เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งสิ่งดีและสิ่งร้าย

อย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ

เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ายๆ ก็ปล่อยผ่าน

ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ

คนบางคน แค่รับรู้ก็พอ

ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ

ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

“คนใจกว้าง” คือ คนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อย

หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ย่อมมีความสุขได้มาก

เป็นคนที่ผู้คนอยากคบหา

ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเสียงหัวเราะของมิตรสหาย

เป็นคนที่มีความสมานฉันท์กับผู้คน

จึงสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้

โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่วสารทิศ

.

จะฝึกตนอย่างไรให้เป็นคนใจกว้าง

1. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

2. ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง “ความถูกต้อง”

3. เชื่อว่า “ความอดทนอดกลั้น” ไม่ใช่ “ความอ่อนแอ”

4. ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง

5. ไม่ร่ำร้องให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของเราตลอดเวลา

6. อ่อนน้อมถ่อมตน คือ คุณสมบัติ “คนใจกว้าง”

7. ไม่ใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินเรื่องต่างๆ

8. อย่าเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ

9. อยากใจกว้างต้องรู้จักลืม

10. การลืมเรื่องรกสมองเล็กๆ น้อยๆ คือ “การให้อภัย”

11. ให้อภัยคนอื่น ก็คือให้อภัยตนเองด้วย

12. เมื่อผู้อื่นทำผิด ลองแทนตัวเองเป็นเขา

13. ลองคิดว่า “ถ้าเป็นเรา” เราต้องการอะไรหลังทำพลาด

14. เปิดโอกาสให้คนผิดปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

15. ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจเจ็บเป็นเรื่องราวใหญ่โต

16. อยู่กับผู้อื่นเบิกตากว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้อย

17. ไม่กล่าวตำหนิข้อผิดพลาดของคนอื่นอยู่ร่ำไป

18. ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้อ นี่คือที่มาของ “ความอิจฉา”

19. ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

20. มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

21. อภัยได้ ลดความระแวงสงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

22. เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่งอาจจะพอแล้ว

……………………………………………………………..

บทความดีๆจาก : Chit-in

#เเอดมินเเนน# 😊

https://www.facebook.com/100044604031763/posts/pfbid0T95v762AQKq5bvffWw9Zvrm4RBQFLwiYWavoPhFWtHYSjMa6XVRcTYDYvV7RQzm9l/?sfnsn=mo