สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 64-65

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

ภาค 3330 โรตารีสากล ขอนำสารผู้ว่าการภาคฉบับออนไลน์หรือ E-Magazine โดยจะออกทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จากเดือน กรกฎาคม 2564 จนถึง เดือน มิถุนายน 2565 มีทั้งสิ้น 12 ฉบับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 1
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 2
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 3
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 4
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 5
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 6
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 7
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 8
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 9
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 10
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 11
สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 12