#กาแฟทองผาภูมิ กาแฟที่หวานติดโคนลิ้น

แนะนำ #กาแฟกลางเขา กาแฟแท้จากทองผาภูมิ #ทองผาภูมิ

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

ที่ตั้งเลขที่ 103/27  หมู่  6  ตำบลสหกรณ์นิคม  อำเภอทอผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  71180

โทรศัพท์  092-5392915  Email : mailkhunped@gmail.com

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อมความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

จุดแข็ง

1. เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่มีประสบการณ์ จากการปลูกพืชหลากหลาย

2. ผู้นำกลุ่มมีความคิดก้าวหน้า

3. มีตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายหลากหลาย

4.ศูนย์เรียนรู้กาแฟแปลงใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงคั่ว ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ เส้นทาง ทองผาภูมิ-สังขละบุรี มีการติดป้ายคัทเอ้าท์ที่มองเห็นในระยะไกล การค้นหาที่ตั้งและการเดินทางสะดวกมาก

โอกาส

1. มีโควตารับซื้อที่แน่นอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ Big C Mini

2. ได้รับโอกาส ตอบรับการกระจายสินค้าจาก พันธมิตรทางการค้า เช่น ไร่ทองธนา  บ้านเนินหินดาด พิซซ่าเตาดิน บ้านสวนรื่นรม วิวราฟ ฯลฯ

3. กระแสการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และได้รับการส่งเสริมให้เป็น กาแฟแปลงใหญ่ ของอำเภอทองผาภูมิ อีกด้วย

4. มีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจฯ ในด้านองค์ความรู้และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

4.3 เครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

4.4 โครงการ OPOAI C โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME EARLY : STAGE ALL STAR ปะจำปี 2564

5.  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องคั่วกาแฟ ขนาด 25 กิโลกรัม เครื่องสีกาแฟ ชนิดเปียก ชนิดแห้งและเครื่องซิลถุง จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

6. ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอทองผาภูมิ เป็น อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโรลอัพ สติ๊กเกอร์ ถุงบรรจุกาแฟ

7.  ได้รับการสนับสนุน ปุ๋ยอินทรี สารโดโลไมต์ และน้ำหมักชีวภาพ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

8. ได้รับการสนับสนุน เครื่องสีเปียก เครื่องสีแห้ง โรงตากกาแฟ เครื่องวัดความชื้น ฮีตเตอร์ พัดลมระบายความชื้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อได้เปรียบ

1. สตอรี่ เป็นกาแฟของท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ (GI) ซึ่งมีดิน ฟ้า อากาศ ดินน้ำ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้กาแฟมีรสชาติ เข้ม และหวานติดลิ้น

2. มีสมาชิกวิสาหกิจ ถึง  109 ราย

3. มีฝ่ายบริหารที่กระตือรือร้น เสียสละ เข้มแข้ง เอาการเอางาน

4.ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

5.สมาชิกให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมที่วิสาหกิจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ตัวสินค้า

สินค้า / บริการลักษณะเด่น
1.กาแฟสาร เกรด AA และ A1.ได้รับรางวัลใบประกาศเหรียญทองแดง ประเภทกาแฟคุณภาพระดับดีมาก กาแฟโรบัสต้า การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564
2.กาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด2.กาแฟที่มีรสชาตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของภาคตะวันตก หวานติดโคนลิ้น
3.กาแฟดริบแพ็ค 3.กาแฟที่มีรสชาด ระดับ อเมริกาโน่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ บรรจุภัณฑ์และการตลาดจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ โครงการ OPOAI C และโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME EARLY : STAGE ALL STAR ปะจำปี 2564
4.สบู่สครัปกาแฟสด4.เป็นสครัปกาแฟที่ผลิตในรูปแบบสบู่ มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ ที่ทำให้ผิวมีความกระจ่างใสและนุ่มโดยการใช้ผงกาแฟแท้(ไม่ใช่กากกาแฟ)

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Facebook : https://web.facebook.com/71180coffee

Line : https://lin.ee/2018HFY

Shopee : https://shp.ee/ss4297d

Lazada : https://s.lazada.co.th/s.fIwHx

ความเป็นมาของกาแฟทองผาภูมิ

ทำไมต้องกาแฟทองผาภูมิ ?

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม

ความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

ผลงานที่สถาบันเกษตรกร/คณะของเกษตรกร ได้รับรางวัลยกย่อง

ปี 2564 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ใบประกาศเหรียญทองแดง ประเภทกาแฟคุณภาพระดับดีมาก กาแฟโรบัสต้า การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564

หน่วยงานที่มอบรางวัล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ การประกวดเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ(CoO) จังหวัดกาญจนบุรี

แนะนำ #กาแฟกลางเขา #ทองผาภูมิ

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

ที่ตั้งเลขที่ 103/27 หมู่ 6 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทอผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์  092-5392915  Email : mailkhunped@gmail.com

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม

ความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

จุดแข็ง

1. เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่มีประสบการณ์ จากการปลูกพืชหลากหลาย

2. ผู้นำกลุ่มมีความคิดก้าวหน้า

3. มีตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายหลากหลาย

4.ศูนย์เรียนรู้กาแฟแปลงใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงคั่ว ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ เส้นทาง ทองผาภูมิ-สังขละบุรี มีการติดป้ายคัทเอ้าท์ที่มองเห็นในระยะไกล การค้นหาที่ตั้งและการเดินทางสะดวกมาก

โอกาส

1. มีโควตารับซื้อที่แน่นอน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ Big C Mini

2. ได้รับโอกาส ตอบรับการกระจายสินค้าจาก พันธมิตรทางการค้า เช่น ไร่ทองธนา  บ้านเนินหินดาด พิซซ่าเตาดิน บ้านสวนรื่นรม วิวราฟ ฯลฯ

3. กระแสการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และได้รับการส่งเสริมให้เป็น กาแฟแปลงใหญ่ ของอำเภอทองผาภูมิ อีกด้วย

4. มีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจฯ ในด้านองค์ความรู้และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

4.3 เครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

4.4 โครงการ OPOAI C โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME EARLY : STAGE ALL STAR ปะจำปี 2564

5.  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องคั่วกาแฟ ขนาด 25 กิโลกรัม เครื่องสีกาแฟ ชนิดเปียก ชนิดแห้งและเครื่องซิลถุง จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)

6. ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอทองผาภูมิ เป็น อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโรลอัพ สติ๊กเกอร์ ถุงบรรจุกาแฟ

7.  ได้รับการสนับสนุน ปุ๋ยอินทรี สารโดโลไมต์ และน้ำหมักชีวภาพ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

8. ได้รับการสนับสนุน เครื่องสีเปียก เครื่องสีแห้ง โรงตากกาแฟ เครื่องวัดความชื้น ฮีตเตอร์ พัดลมระบายความชื้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อได้เปรียบ

1. สตอรี่ เป็นกาแฟของท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ (GI) ซึ่งมีดิน ฟ้า อากาศ ดินน้ำ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้กาแฟมีรสชาติ เข้ม และหวานติดลิ้น

2. มีสมาชิกวิสาหกิจ ถึง  109 ราย

3. มีฝ่ายบริหารที่กระตือรือร้น เสียสละ เข้มแข้ง เอาการเอางาน

4.ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

5.สมาชิกให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมที่วิสาหกิจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

Klang Khao Coffee

กาแฟคั่ว Roasted fine Robusta Coffee กาแฟโรบัสต้า สั่งคั่วได้ รสชาติเฉพาะตัว กาแฟกลางเขา กาแฟทองผาภูมิ

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ดสั่งซื้อ

กาแฟทองผาภูมิ

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 10 ซองดริป กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 5 ซองดริป กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

กาแฟดริป กลางเขา Klang Khao Drip Coffee ขนาดบรรจุ 10 กรัม กาแฟโรบัสต้า

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

Klang Khao Coffee

สารกาแฟ โรบัสต้า Fine Robusta coffee beans กาแฟกลางเขา กาแฟทองผาภูมิ

รายละเอียดสินค้า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

กดสั่งซื้อ

การเยี่ยมชม #กาแฟทองผาภูมิ

การเยี่ยมชม #กาแฟทองผาภูมิ ของสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

#กาแฟทองผาภูมิ #กาแฟกลางเขา

    วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาการเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟแปลงใหญ่ทองผาภูมิ

    โดยมี นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี มาพูดคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือ กลุ่มฯ

    พร้อมด้วย นายอภิชาต เฮงศิริไพศาล ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้เรื่องเครื่องมือและการตลาดออนไลน์ให้กับน้องๆที่ดูแลเรื่องการขาย การตลาดของกลุ่มฯอีกด้วย

    ทางกลุ่มฯได้รับทราบและพร้อมจะดำเนินการตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำต่อไป

ทำไมต้องกาแฟทองผาภูมิ ?

วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ

กาแฟโรบัสต้าปลูกในพื้นที่ทองผาภูมิที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งทำให้เมล็ดมีรสชาติ เปรี้ยวอมหวานติดโคนลิ้น และอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ทำให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ รสชาติไม่เหมือนใคร มีการบ่มเมล็ดกาแฟและการคัดสรรเมล็ดที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคั่วแบบเฉพาะจนได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม

กาแฟทองผาภูมิ

ความเป็นมาของธุรกิจ

ในปี 2558 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกกาแฟ และมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกาในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เข้าให้ความรู้ในการปลูกกาแฟในสวนยางพารา และผลไม้ รวมถึงการสนับสนุนต้นพันธุ์ และปุ๋ย ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดดอกออกผล และอยู่ในช่วงอายุให้ผลผลิตสูง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเกษตรกรสนใจเพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี 2559 และมีผลิตเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดีขึ้น และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมการจัดการกระบวนการผลิต และแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้คุณภาพ

โดยมีการให้องค์ความรู้ และเครื่องมือเครื่องจักรมาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก   หากผู้ผลิตกาแฟของอำเภอทองผาภูมิ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด ได้เพิ่มขึ้น

ผลงานที่สถาบันเกษตรกร/คณะของเกษตรกร ได้รับรางวัลยกย่อง

ปี 2564 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ใบประกาศเหรียญทองแดง ประเภทกาแฟคุณภาพระดับดีมาก กาแฟโรบัสต้า การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564

หน่วยงานที่มอบรางวัล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

กาแฟทองผาภูมิ

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ การประกวดเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ(CoO) จังหวัดกาญจนบุรี

กาแฟทองผาภูมิ กาแฟทองผาภูมิ กาแฟทองผาภูมิ

พื้นที่โฆษณา

ที่บดกาแฟ

 

ที่บดกาแฟ

ที่บดกาแฟ

 

ที่บดกาแฟ

กาดริปกาแฟ

 

กาดริปกาแฟ

ชุดดริปกาแฟ

 

ชุดดริปกาแฟ

เครื่องชั่งกาแฟ

 

เครื่องชั่งกาแฟ