การรายงานข้อมูลของประธานโรตารีชุมชน (RCC)

Rotary Community Corps (RCC) President reporting Form
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลของประธานโรตารีชุมชน (RCC)

ลิงค์รายงานข้อมูล

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_0c7gZfVNIO65WHH

ข้อมูลที่จะต้องเตรียมในการบันทึกข้อมูล

 1. ชื่อสโมสรโรตารี
 2. ชื่อชุมชนโรตารี
 3. ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ประธานชุมชนโรตารี
 4. อีเมลล์ประธานชุมชนโรตารี (ถ้ามี)
 5. ที่อยู่ประธานชุมชนโรตารี (ถ้าทราบ)
 6. ประเทศ
 7. เลือกปีโรตารี
 • Per Rotary International’s Code of Policies, an RCC’s sponsoring Rotary club or the current RCC president/representative must provide RI with the contact information of the RCC president/representative each year.
 • ตามประมวลนโยบายของโรตารีสากล สโมสรโรตารีที่สนับสนุนของ RCC หรือประธาน/ตัวแทน RCC คนปัจจุบันต้องให้ข้อมูลติดต่อของประธาน/ตัวแทน RCC ในแต่ละปีแก่โรตารีสากล
 • The RCC president (formerly known as the RCC representative) is elected by the leadership group of the RCC, which is comprised of individuals who are elected from among the RCC members in good standing.
 • ประธาน RCC (เดิมชื่อตัวแทน RCC) ได้รับเลือกจากกลุ่มผู้นำของ RCC ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับเลือกจากสมาชิก RCC ที่มีสถานะดี
 • Based on the description above, are you able to provide the contact information for the RCC President?
 • จากคำอธิบายข้างต้น คุณสามารถให้ข้อมูลติดต่อของประธาน RCC ได้หรือไม่
 • yes ใช่ / No ไม่ใช่
 • กดที่ลูกศร กรอบสีน้ำเงิน
 • Sponsor Rotary Club name: ชื่อสโมสรโรตารี
 • Rotary Community Corp name: ชื่อชุมชนโรตารี
 • RCC President Full Name (First and Last): ชื่อประธานชุมชนโรตารี
 • RCC President Email (if any): อีเมลล์ประธานชุมชนโรตารี
 • RCC President Address (if known): ที่อยู่ประธานชุมชนโรตารี
 • Country: ประเทศ
 • Leadership Terms (check all the terms that apply): เลือกปีโรตารี
 • By typing my full name below, I give Rotary International permission to share the provided contact information for business related to the indicated Rotary Community Corps.
 • ลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันข้อมูล
 • กดที่ลูกศร กรอบสีน้ำเงิน
 • Thank you for reporting information about your Rotary Community Corps. It may take us three weeks to update our records.
 • ขอขอบคุณสำหรับการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ Rotary Community Corps ของคุณ อาจใช้เวลาสามสัปดาห์ในการอัปเดตบันทึกของเรา