Avenues of Service Award

Avenues of Service Award for Individual Rotarians

สโมสรสามารถเสนอชื่อสมาชิกสโมสรผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่แก่สโมสร เพื่อรับประกาศเกียรติคุณอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน 30 มิ.ย. 2565

สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องให้บริการด้านใดด้านหนึ่ง ใน 5 ด้าน ดังนี้

 • บริการสโมสร
 • บริการอาชีพ
 • บริการชุมชน
 • บริการระหว่างประเทศ
 • บริการเยาวชน

นายกสโมสรเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผ่านระบบ Online ได้ที่

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4V0rQ6ijj6qu9pj

สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนกรอกข้อมูล ***สำคัญมาก***

1. ข้อมูลนายกสโมสร (คนปัจจุบัน) NOMINATOR: CLUB PRESIDENT
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • รหัสสมาชิก (Member ID) ____________________
 • ชื่อสโมสร (Club Name) _____________________
 • รหัสสโมสร (Club ID) ________________________
2. ข้อมูลผู้ที่จะเสนอรับรางวัล : NOMINEE
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • รหัสสมาชิก (Member ID) ____________________
 • ชื่อสโมสร (Club Name) _____________________
 • รหัสสโมสร (Club ID) ________________________
3. ข้อมูลผู้ว่าการภาค (คนปัจจุบัน) : DISTRICT GOVERNOR
 • ภาค (District) ___________________________
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • Email ____________
4. คุณสมบัติในด้านที่ต้องการจะรับรางวัล : Eligibility

Has the nominee previously received the Avenues of Service Award for this avenue?
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยได้รับรางวัล Avenues of Service Award ด้านนี้หรือไม่?

The nominee is an active member in good standing. This means they don’t have an unpaid balance with their club, district, or Rotary International, and they’re in Rotary International’s records as an active, dues-paying member.
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกที่มีสถานะดี ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มียอดค้างชำระกับสโมสร ภาค หรือโรตารีสากล และพวกเขาอยู่ในบันทึกของโรตารีสากลในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นและชำระค่าบำรุง

The nominee is not any of the following: a current club president; an incoming, current, or immediate past district governor; the general secretary; an RI director; the RI president; a Rotary Foundation trustee; or RIBI president, vice president, or honorary treasurer.
ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีสิ่งต่อไปนี้: นายกสโมสรคนปัจจุบัน; นายกรับเลือก หรือนายกผ่านพ้น เลขานุการ; ประธาน RI; ประธานโรตารีสากล; ผู้ดูแลมูลนิธิโรตารี; หรือประธาน RIBI รองประธาน หรือเหรัญญิกกิตติมศักดิ์
The nominee is not in any of the listed roles. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่อยู่ในบทบาทใด ๆ ที่ระบุไว้
I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ.
The nominee is in one of the listed roles. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในบทบาทที่ระบุไว้

I am nominating this individual for the: ฉันกำลังเสนอชื่อบุคคลนี้สำหรับ:

Avenues of Service Award in Club Service บริการด้านสโมสร

Avenues of Service Award in Community Service บริการด้านชุมชน

Avenues of Service Award in International Service บริการด้านระหว่างประเทศ

Avenues of Service Award in Vocational Service บริการด้านอาชีพ

Avenues of Service Award in Youth Service บริการด้านเยาวชน

International Service:
Describe the significant International Service that the member engaged in during this Rotary year to improve the quality of life for people around the world or to promote peace and international and cultural understanding. (250 to 1,000 characters, including spaces)
อธิบายบริการระหว่างประเทศที่สำคัญที่สมาชิกมีส่วนร่วมในระหว่างปีโรตารีนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกหรือเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศและวัฒนธรรม (250 ถึง 1,000 อักขระ รวมช่องว่าง)

Service examples: ตัวอย่างบริการ:

1.Leading the planning and implementation of an international service project in one of Rotary’s areas of focus
2.Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project
3.Participating in Rotary Friendship Exchange, a vocational training team, the Cadre of Technical Advisers or an intercountry committee
4.Organizing the club’s participation in a local or international project fair
5.Participating in a Rotary Action Group’s support of a service project

1.เป็นผู้นำในการวางแผนและการดำเนินโครงการบริการระหว่างประเทศในพื้นที่ที่โรตารีให้ความสำคัญ
2.ส่งเสริมโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรนอกภาครัฐในโครงการบริการ
3.การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี ทีมฝึกอบรมสายอาชีพ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านเทคนิค หรือคณะกรรมการระหว่างประเทศ
4.การจัดการการมีส่วนร่วมของสโมสรในงานโครงการระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาติ
5.การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการบริการของ Rotary Action Group

Enter your email address to serve as your signature.
ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นลายเซ็นของคุณ

I wish to receive an email with a copy of my nomination.
ฉันต้องการรับอีเมลพร้อมสำเนาการเสนอชื่อของฉัน ใช่ หรือ ไม่

ขอขอบคุณที่เสนอชื่อพิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ หากคุณขออีเมลพร้อมสำเนาการเสนอชื่อของคุณ คุณจะได้รับในไม่ช้าตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เป็นลายเซ็นของคุณในแบบฟอร์มการเสนอชื่อ

สำเนาแบบฟอร์มการเสนอชื่อของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ว่าการภาคของคุณเพื่อประเมินและพิจารณา ผู้ว่าการภาคจะเป็นผู้กำหนดว่าจะยอมรับบุคคลที่มีใบรับรองความสำเร็จหรือไม่

คำถามหรือข้อกังวลสามารถส่งไปที่ riawards@rotary.org

คุณสามารถปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

Sample achievement activities: (ตัวอย่างบริการแต่ละด้าน)

Club Service: 

 • Sponsoring a new member
 • Recognizing deserving members
 • Planning engaging club meetings
 • Serving on committees, as a committee chair, on the club board, etc. 
 • Fostering communication among club members, or with the community through social media or other media coverage of club activities 
 • Creating a dynamic, long-term strategy to support membership development 
 • Speaking to or on behalf of the club.

Community Service:

 • Leading the planning and implementation of a sustainable local service project
 • Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project 
 • Getting involved in direct service to the community

International Service: 

 • Leading the planning and implementation of an international service project in one of Rotary’s areas of focus 
 • Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project 
 • Participating in Rotary Friendship Exchange, a vocational training team, the Cadre of Technical Advisers or an intercountry committee
 • Organizing the club’s participation in a local or international project fair 
 • Participating in a Rotary Action Group’s support of a service project

Vocational Service:

 • Mentoring young people to help them succeed in their vocational pursuits 
 • Organizing a vocational service discussion or workshop to inspire others to take action
 • Teaching other club members about their vocation by giving a talk 
 • Participating in a business networking event that introduces nonmembers to the principles of vocational service 
 • Leading an activity to observe Vocational Service Month Participating in a vocational training team 
 • Leading a service project that focuses on leadership development or career-building skills Leading efforts to help members develop their leadership skills

Youth Service:

 • Leading the planning and implementation of a service project that supports the development of young people in the community 
 • Hosting an event for Rotary alumni and promoting Rotary’s networking opportunities Participating in an Interact club service project 
 • Mentoring or coaching young people
 • Hosting a Rotary Youth Exchange student 
 • Organizing a service project to observe World Interact Week or Youth Service Month